Algemene voorwaarden

1. Algemeen

MIR voor jeugd en gezin, is opgericht voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers, door Miriam Tausch, gevestigd in Schijndel en ingeschreven onder nummer 84146168 bij de Kamer van Koophandel.

2. Verhindering 

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, de voor u gereserveerde tijd niet in  rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk altijd mogelijk.

3. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder het hoofdstukje tarieven op de website of in het aanbod op maat op te vragen bij MIR voor jeugd en gezin. Ook kunt u hier meer lezen over eventuele stappen in verband met mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Overleg, telefonisch, per what’s app, sms, skype of per mail, voorbereiding, materiaal is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. 

4. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u achteraf aan de coaching een factuur en/of een betaalverzoek. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening NL 15 ABNA 0485 8354 60 t.a.v. MIR voor jeugd en gezin. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt MIR voor jeugd en gezin een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is MIR voor jeugd en gezin gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van MIR voor jeugd en gezin zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is MIR voor jeugd en gezin gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

5. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt MIR voor jeugd en gezin u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. MIR voor jeugd en gezin sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door MIR voor jeugd en gezin, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MIR voor jeugd en gezin.

6. Vertrouwelijkheid

MIR voor jeugd en gezin verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Het begeleiden en coachen van kinderen tot 16 jaar is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. MIR voor jeugd en gezin kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Verslag op verzoek

Van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Dit verslag wordt door MIR voor jeugd en gezin zelf gemaakt.

9. Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder/verzorger dient tijdens een consult met kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.

10. Vind plaats en wijzigingen voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van aan toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.